Оценка на риска. Инструктажи. Документи по ЗБУТ.

Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Разработка на документи свързани с осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните актове.


Изготвяне на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124/97 г./ и чл. 4 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска /ДВ бр. 47/99 г./:

  • оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията по труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица;
  • оценка на риска за здравето при работа с високо психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
  • разработване на програми и мерки за отстраняване и намаляване на риска;

Организиране извършването на измервания на факторите на работната среда и на измервания по електробезопасност, необходими при изготвяне на оценката на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. За повече информация щракни на Орган за контрол.

Създадена организация за цялостно прилагане на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /Обн. ДВ, бр. 102 от 22. 12. 2009 г./:

  • заповед за определяне на видовете инструктаж, както и на длъжностните лица които ще ги провеждат;
  • програма за първоначален инструктаж;
  • програма за провеждане на периодичен инструктаж;
  • програма за периодичен инструктаж;
  • консултиране при оформяне на провежданите инструктажи.

Заповед при създаване на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове /ДВ бр. 91/98 г./, както и отговорностите му.

Документи при учредяване на Комитет /група/ по условия на труд в предприятието, съгласно Наредба № 4 от 03. 11. 1998 год.

Разработване на правила /инструкции/ за безопасна работа за всички видове дейности, машини и съоръжения, съгласно изискванията на чл. 277 от Кодекса на труда.

Документално оформяне на съвместни мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с друга фирма, съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124/97 г./.

Декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Заповед за определяне на лице от електротехническия персонал, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и трансформатори, съгласно изискванията на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /ДВ бр. 88/99 г./.

Дневник за вписване на данни относно изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и трансформатори, съгласно изискванията на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /ДВ бр. 88/99 г./.

Разработване на физиологичен режим на труд и почивка, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа /ДВ бр. 54/99 г./.

Разработване на препоръки, съобразени с физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести, съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 16 за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести /ДВ бр. 54/99 г./.

Правилник за вътрешния трудов ред, съгласно изискванията на Кодекса на труда.

Дневник за издаване на трудови книжки, съгласно изискванията на чл. 1, ал. 5 и Приложение 1 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж /ДВ бр. 102/93 г./.

Специална книга за отчитане на положения извънреден труд, съгласно изискванията на чл. 149, ал. 1 от Кодекса на труда.

Специална книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време.

Изготвяне на ревизионна книга съгласно чл. 408 от КТ.

Изготвяне на регистър за трудовите злополуки, съгл. изискванията на Наредба за установяване, разследване, отчитане и регистриране на трудовите злополуки, както и на изготвяне на примерна заповед за лицето отговарящо за регистъра

Разработване на списъци за лични предпазни средства и работно облекло, съгласно Наредба № 3 от 19. 04. 2001 год. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Разработване на документи, във връзка с необходимостта от определяне на работни места за трудоустрояване (в предприятия над 50 служителя)

Разработване на примерни документи, във връзка със застраховането за риска “трудова злополука”.

Всякакъв вид документи, касаещи други нормативни актове по безопасност и здраве при работа.