Обучения по безопасни условия на труд

Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Копилинк извършва различни квалифицирани обучения по безопасност на труда спрямо различните нужди и сфери на дейност на предприятията.


Извършване на квалифицирано обучение на електротехническия и неелектротехническия персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, съгл. Правилник по безопасност при работа с електрообзавеждане с напрежение до 1000 волта.

Извършване на квалифицирано обучение на електротехническия и неелектротехническия персонал за проверка на знанията, съгл. Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Извършване на квалифицирано обучение на електротехническия и неелектротехническия персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, съгл. Правилник по безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Извършване на квалифицирано обучение на неелектротехническия персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по безопасност, съгл. Правилник по безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

Извършване на квалифицирано обучение на длъжностните лица, определени за управление и координация на професионалните рискове, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и Наредба № 4 от 03. 11. 1998 год.

Извършване на квалифицирано обучение на представителите на Комитет или Група по условия на труд, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 03. 11. 1998 год. на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

Извършване на обучение по правилата за прилагане на първа долекарска помощ.

Контакти

тел.: +359 2 9625939
тел.: +359 2 9625228
факс: +359 2 9621428

Адрес: бул. "Черни връх" №71а, ет. 2, София 1407, България

Ел. поща: info@copylink.bg