Договори със СТМ. Профилактични прегледи. Други медицински услуги.

Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

Извършване на задължителни периодични профилактични медицински прегледи на работниците и служителите от следните специалисти:

 • Терапевт - специалист вътрешни болести
 • Офталмолог
 • Невролог
 • УНГ
 • Хирург
 • Мамолог
 • Отоларинголог

Оценка влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците и служителите и пригодността им за работа.

Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания.

Определяне на периодичността и видовете на задължителните медицински прегледи на работниците, съобразно степента на потенциалния здравен риск.

Изработване на досиета в електронен вариант за здравното състояние на работниците и служителите, съдържащи необходимите компоненти съгласно изискванията на Наредба № 3 за службите по трудова медицина, както следва:

 • лични данни – име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес;
 • име, адрес и телефон на личния лекар;
 • професионална анамнеза и професионален маршрут;
 • карта за предварителния медицински преглед;
 • резултати и заключения от извършените периодични профилактични прегледи и изследвания, данни за здравното състояние от службата по трудова медицина от предишната месторабота, ако има такава служба;
 • данни от измерванията на факторите на работната среда.

Ежегоден обобщен анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на:

Предоставяне на препоръки, относно преустройството на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

Предоставяне на информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им, и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.

Даване на индивидуални консултации на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им при работа.

Изготвяне на заключения за пригодноста за работа на работниците и служителите при постъпване на работа и след провеждане на профилактични прегледи.

Попълване на производствени характеристики.