Договори със СТМ. Профилактични прегледи. Други медицински услуги.

Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

Извършване на задължителни периодични профилактични медицински прегледи на работниците и служителите от следните специалисти:

 • Терапевт - специалист вътрешни болести
 • Офталмолог
 • Невролог
 • УНГ
 • Хирург
 • Мамолог
 • Отоларинголог

Оценка влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците и служителите и пригодността им за работа.

Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания.

Определяне на периодичността и видовете на задължителните медицински прегледи на работниците, съобразно степента на потенциалния здравен риск.

Изработване на досиета в електронен вариант за здравното състояние на работниците и служителите, съдържащи необходимите компоненти съгласно изискванията на Наредба № 3 за службите по трудова медицина, както следва:

 • лични данни – име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес;
 • име, адрес и телефон на личния лекар;
 • професионална анамнеза и професионален маршрут;
 • карта за предварителния медицински преглед;
 • резултати и заключения от извършените периодични профилактични прегледи и изследвания, данни за здравното състояние от службата по трудова медицина от предишната месторабота, ако има такава служба;
 • данни от измерванията на факторите на работната среда.

Ежегоден обобщен анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на:

Предоставяне на препоръки, относно преустройството на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

Предоставяне на информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им, и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.

Даване на индивидуални консултации на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им при работа.

Изготвяне на заключения за пригодноста за работа на работниците и служителите при постъпване на работа и след провеждане на профилактични прегледи.

Попълване на производствени характеристики.

Оценка на риска. Инструктажи. Документи по ЗБУТ.

Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Разработка на документи свързани с осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните актове.


Изготвяне на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124/97 г./ и чл. 4 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска /ДВ бр. 47/99 г./:

 • оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията по труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица;
 • оценка на риска за здравето при работа с високо психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
 • разработване на програми и мерки за отстраняване и намаляване на риска;

Организиране извършването на измервания на факторите на работната среда и на измервания по електробезопасност, необходими при изготвяне на оценката на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. За повече информация щракни на Орган за контрол.

Създадена организация за цялостно прилагане на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /Обн. ДВ, бр. 102 от 22. 12. 2009 г./:

 • заповед за определяне на видовете инструктаж, както и на длъжностните лица които ще ги провеждат;
 • програма за първоначален инструктаж;
 • програма за провеждане на периодичен инструктаж;
 • програма за периодичен инструктаж;
 • консултиране при оформяне на провежданите инструктажи.

Заповед при създаване на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове /ДВ бр. 91/98 г./, както и отговорностите му.

Документи при учредяване на Комитет /група/ по условия на труд в предприятието, съгласно Наредба № 4 от 03. 11. 1998 год.

Разработване на правила /инструкции/ за безопасна работа за всички видове дейности, машини и съоръжения, съгласно изискванията на чл. 277 от Кодекса на труда.

Документално оформяне на съвместни мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с друга фирма, съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124/97 г./.

Декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Заповед за определяне на лице от електротехническия персонал, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и трансформатори, съгласно изискванията на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /ДВ бр. 88/99 г./.

Дневник за вписване на данни относно изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и трансформатори, съгласно изискванията на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /ДВ бр. 88/99 г./.

Разработване на физиологичен режим на труд и почивка, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа /ДВ бр. 54/99 г./.

Разработване на препоръки, съобразени с физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести, съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 16 за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести /ДВ бр. 54/99 г./.

Правилник за вътрешния трудов ред, съгласно изискванията на Кодекса на труда.

Дневник за издаване на трудови книжки, съгласно изискванията на чл. 1, ал. 5 и Приложение 1 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж /ДВ бр. 102/93 г./.

Специална книга за отчитане на положения извънреден труд, съгласно изискванията на чл. 149, ал. 1 от Кодекса на труда.

Специална книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време.

Изготвяне на ревизионна книга съгласно чл. 408 от КТ.

Изготвяне на регистър за трудовите злополуки, съгл. изискванията на Наредба за установяване, разследване, отчитане и регистриране на трудовите злополуки, както и на изготвяне на примерна заповед за лицето отговарящо за регистъра

Разработване на списъци за лични предпазни средства и работно облекло, съгласно Наредба № 3 от 19. 04. 2001 год. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Разработване на документи, във връзка с необходимостта от определяне на работни места за трудоустрояване (в предприятия над 50 служителя)

Разработване на примерни документи, във връзка със застраховането за риска “трудова злополука”.

Всякакъв вид документи, касаещи други нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

Обучения по безопасни условия на труд

Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Копилинк извършва различни квалифицирани обучения по безопасност на труда спрямо различните нужди и сфери на дейност на предприятията.


Извършване на квалифицирано обучение на електротехническия и неелектротехническия персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, съгл. Правилник по безопасност при работа с електрообзавеждане с напрежение до 1000 волта.

Извършване на квалифицирано обучение на електротехническия и неелектротехническия персонал за проверка на знанията, съгл. Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Извършване на квалифицирано обучение на електротехническия и неелектротехническия персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, съгл. Правилник по безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Извършване на квалифицирано обучение на неелектротехническия персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по безопасност, съгл. Правилник по безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

Извършване на квалифицирано обучение на длъжностните лица, определени за управление и координация на професионалните рискове, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и Наредба № 4 от 03. 11. 1998 год.

Извършване на квалифицирано обучение на представителите на Комитет или Група по условия на труд, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 03. 11. 1998 год. на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

Извършване на обучение по правилата за прилагане на първа долекарска помощ.

Контакти

тел.: +359 2 9625939
тел.: +359 2 9625228
факс: +359 2 9621428

Адрес: бул. "Черни връх" №71а, ет. 2, София 1407, България

Ел. поща: info@copylink.bg