Кои сме ние

Служба по трудова медицина при “КОПИЛИНК” ЕООД е създадена през 2000 година и е регистрирана в Министерство на здравеопазването под № 92 от 18. 02. 2000 година, като изпълнява функциите на “Служба по трудова медицина” съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на Министерството на здравеопазването. За продължаване на своята дейност и съгласно изискванията на нормативната уредба през септември 2004 година, СТМ е пререгистрирана под № 92-1 от 29. 09. 2004 година. Последната пререгистрация е направена на 16. 10. 2009 година под № 065-2.

Службата по трудова медицина успешно сътрудничи на своите клиенти в осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия на труд. СТМ при “КОПИЛИНК” ЕООД е специализирана в разработването, внедряването и прилагането на цялостна система по осигуряването на безопасност на работното място.

За успешното изпълнение на задълженията си Службата по трудова медицина разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите за техните задължения образование и практически опит. В състава на Службата по трудова медицина влизат лекари с висше медицинско образование и специализации “Трудова медицина”, “Хигиена на труда”, “Професионални болести”, инженери с висше техническо и висше електротехническо образование, физици и икономисти.

За поддържане на високата си квалификация и актуалност на знанията персоналът на Службата по трудова медицина участва в обучения, провеждани от водещи специалисти в областта на безопасните и здравословни условия на труд, както и в беседи с представители на ИА “ГИТ”.

Служба по трудова медицина работи с фиксирани цени за услугите, които извършва и едновременно с това провежда гъвкава ценова политика, с цел оптимално задоволяване на изискванията на своите клиенти.

Основните насоки, в които СТМ оказва съдействие на своите клиенти, съобразно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и други поднормативни актове, са:

  1. Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Разработка на документи свързани с осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните актове.
  2. Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
  3. Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Контакти

тел.: +359 2 9625939
тел.: +359 2 9625228
факс: +359 2 9621428

Адрес: бул. "Черни връх" №71а, ет. 2, София 1407, България

Ел. поща: info@copylink.bg